archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Przemysł papierniczy i celulozowy :: Nordkalk
  y na linii recyklingowej w m ynie celulozy co zmniejsza negatywne oddzia ywanie na rodowisko Od dostawców wapna oczekuje si nie tylko czystego i jednorodnego wapna ale tak e niezawodnych dostaw jako e mog wyst powa czasowe znacz ce zwy ki w zapotrzebowaniu na surowiec Do wyprodukowania tony celulozy potrzeba oko o 250 kilogramów wapna niegaszonego Przewa nie wymienia si od 3 4 wapna bowiem ten surowiec mo e by cz ciowo ponownie wykorzystany w recyklingu substancji chemicznych Kolejnym zastosowaniem produktów wapienniczych w przemy le celulozowym jest neutralizacja i oczyszczanie gazów spalinowych Tu zastosowanie znajduj takie produkty Nordkalk jak wapno niegaszone gaszone oraz m czka wapienna Przemys papierniczy PCC wytr cony w glan wapnia który otrzymuje si z wapna niegaszonego pe ni g ównie funkcj wype niacza w papierze wysokiej jako ci takim jak papier kserograficzny w przypadku którego jasno i nieprzezroczysto maj ogromne znaczenie Ró ne sektory przemys u papierniczego wykorzystuj w swoich procesach pigmenty do powlekania oraz wype niacze na bazie kamienia wapiennego takie jak GCC mielony w glan wapnia GCC jest uzyskiwany ze st onego i drobno zmielonego w glanu wapnia co umo liwia produkcj wysokiej jako ci papieru tekturowych opakowa oraz papieru na bazie celulozy Kalcyt

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2473 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Wapno :: Nordkalk
  charakterystyki Wapna nawozowe Nordkalk Wapna nawozowe wytwarzane przez Nordkalk pozwalaj na utrzymanie w a ciwej zasadowo ci u ytków rolnych oraz wzbogacenie ich w potrzebne sk adniki mineralne Wapna te mog by z powodzeniem wykorzystywane w uprawach ekologicznych sadownictwie i le nictwie Kalkulator wapnowania Vademecum Wapnowania Ulotka o wapnowaniu Micha Wojciak Kierownik Sprzeda y Sektora Rolniczego Tel 48 693 33 80 22 Tel Roman B aszyk Przedstawiciel Regionalny Rolnictwo Polska

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2362 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Standard Cal :: Nordkalk
  95 powstaje w wyniku przerobu mi kkich ska kamienia jurajskiego Jest ono korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby ca kowicie bezpiecznym dla ro lin uprawnych Dzi ki nieskrystalizowanej formie utrzymuje wilgo w glebie szybko ale nie gwa townie podnosi odczyn pH gleby uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne korzystnie wp ywa na tworzenie si struktury gruze kowej Sprzyja tak e rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2455 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Fast Cal :: Nordkalk
  Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Wapno Nordkalk Fast Cal Wapno Nordkalk Fast Cal jest produktem o bardzo wysokiej aktywno ci chemicznej 99 i du ej koncentracji w glanu wapnia 93 95 jego stosowanie jest relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby ca kowicie bezpiecznym dla ro liny uprawnej Dzi ki optymalnemu rozdrobnieniu 98 poni ej 0 125 mm bardzo dobrze wchodzi w reakcj szybko ale nie gwa townie podnosi odczyn pH gleby uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne korzystnie wp ywa na tworzenie si struktury gruze kowej sprzyja rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów bakterie a ogranicza ilo grzybów Ju niewielka dawka Fast Cal 300 400 kg zastosowana pog ównie na glebach o niskim odczynie pH wyra nie poprawia kondycj ro lin Wapno Nordkalk Fast Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych Ze wzgl du na bardzo ma wilgotno 0 2 szczególnie polecane jest do stosowania w okresie zimy na zamarzni t gleb Dzi ki poszerzeniu naszej oferty o proces nawil ania wapna Fast Cal gospodarstwa dysponuj ce mniej precyzyjnymi rozsiewaczami uzyska y mo liwo rozsiewu podczas gorszych warunków pogodowych wiatr Fast Cal znajduje tak

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2456 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Solid Cal :: Nordkalk
  bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Wapno Nordkalk Solid Cal Wapno Nordkalk Solid Cal to produkt o standardowej reaktywno ci Do jego produkcji wykorzystywany jest najczystszy kamie o du ej koncentracji w glanu wapnia powy ej 95 Wysoki stopie zmielenia gwarantuje reaktywno powy ej 60 a to przek ada si na stabiln zgodn z zaleceniami efektywno Dzi ki wzorcowej aktywno ci oraz wysokiej koncentracji jest to doskona y regulator odczynu na gleby rednie i lekkie Podnosi ich pH w sposób agodny nie pozwala przekroczy poziomu 6 0 6 5 co jest szczególnie wa ne w a nie na glebach najl ejszych Zapewnia po dan zmian odczynu przy jednoczesnej odporno ci na wymywanie co jest bardzo istotne na glebach przepuszczalnych Uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne korzystnie wp ywa na tworzenie si struktury gruze kowej sprzyja tak e rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów Wapno Nordkalk Solid Cal to solidny produkt szczególnie polecany w tradycyjnej orkowej uprawie ro lin Mo e by stosowany na ka dym rodzaju gleb szczególnie polecany jest na rednie i lekkie Wapno to nie powoduje gwa townych zmian w rodowisku dlatego mo e by u ywane do wapnowania najl ejszych gruntów

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2457 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Magnesium :: Nordkalk
  dnym do prawid owego rozwoju ro lin pozwalaj cym na uzyskanie wysokich plonów Wapno Nordkalk Magnesium zwi ksza odczyn pH gleby uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne wp ywaj c na tworzenie si struktury gruze kowej Sprzyja tak e rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów bakterie i ogranicza ilo grzybów zw aszcza powoduj cych ki kapustnych Wapno Nordkalk Magnesium przeznaczone jest do stosowania na wszystkich

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2458 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • CalMagMix :: Nordkalk
  pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Wapno Nordkalk CalMag Mix Nordkalk Calmag Mix to produkt optymalny mieszanka dwóch rodzajów wapna Nordkalk Fast Cal oraz Nordkalk Magnesium Jest produktem o bardzo wysokiej aktywno ci zawieraj cym magnez Szybko podnosi odczyn gleby uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne wp ywaj c na tworzenie si struktury gruze kowej sprzyja rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów bakterie ogranicza ilo grzybów jest tak e doskona ym ród em magnezu niezb dnego do prawid owego wzrostu ro lin Dzi ki zastosowaniu wapna CalMag Mix osi gamy szybkie ale nadal bezpieczne dla ro liny uregulowanie procesów glebowych które pozwalaj lepiej wykorzysta nawo enie mineralne Wapno Nordkalk CalMag Mix jako naturalny produkt mo e by stosowane na ka d gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych Szczególnie polecane jest na gleby o redniej kulturze zaniedbane o niskim pH z ych w a ciwo ciach fizycznych i zniszczonym yciu biologicznym Wapno Nordkalk CalMag Mix bardzo dobrze sprawdza si w uproszczonej technologii uprawy i nawo eniu pog ównym Pozwala lepiej wykorzysta potencja produkcyjny gleby a w rezultacie uzyska wi ksze i bardziej stabilne plony Polecane jest równie do wapnowania terenów le

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2459 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Gotland Cal :: Nordkalk
  jest produktem o bardzo du ej koncentracji w glanu wapnia 93 95 z 4 dodatkiem MgCO3 Podnosi odczyn pH gleby uaktywnia sk adniki pokarmowe znajduj ce si w glebie reguluje stosunki wodno powietrzne korzystnie wp ywa na tworzenie si struktury gruze kowej Sprzyja tak e rozwojowi po ytecznych mikroorganizmów bakterie i ogranicza ilo grzybów Jest produktem ca kowicie bezpiecznym dla ro lin uprawnych Wapno Nordkalk Gotland Cal przeznaczone jest do

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2460 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •