archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kruszywa :: Nordkalk
  mrozoodporno ci Wysok odporno ci na rozdrabnianie Bardzo dobra jako materia u skalnego znajduje bezpo rednie odzwierciedlenie w jako ci kruszyw produkowanych na jego bazie Oferta kruszyw Nordkalk Drogar obejmuje nast puj ce frakcje Kruszywo naturalne drobne 0 2 Kruszywo naturalne grube 2 8 4 8 8 16 16 22 4 11 2 31 5 31 5 63 5 6 11 2 11 2 16 4 31 5 Kruszywo naturalne o ci g ym uziarnieniu 0 4 0 31 5 0 63 0 8 0 16 Wymienione wy ej kruszywa wytwarzane s na Nowej Technologicznej Linii Kruszenia która powsta a w Zak adzie Miedzianka w 2009 r Zosta a ona zaprojektowana przede wszystkim pod k tem produkcji frakcji grubych dla drogownictwa Optymalny dobór urz dze NTLK zapewnia stabilno i powtarzalno parametrów fizyko chemicznych kruszyw Nordkalk W ramach inwestycji obok nowoczesnej linii kruszenia z procesem prowadzonym na sucho powsta a tak e nowa mokra linia produkcji kruszyw której budowa umo liwi a rozszerzenie oferty Nordkalk o kruszywa p ukane Zastosowanie produktów Nordkalk w drogownictwie Kruszywa Nordkalk DROGAR s wykorzystywane we wszystkich warstwach konstrukcyjnych dróg Mo liwe zastosowania produkcja mieszanek mineralno asfaltowych z przeznaczeniem na warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla dróg obci onych ruchem KR1 KR6 warstwy wi ce wyrównawcze i wzmacniaj ce z betonu asfaltowego dla dróg obci onych ruchem KR1 KR6 warstwy podbudów i wi cych z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno ci dla dróg obci onych ruchem KR1 KR6 warstwy cieralne z betonu asfaltowego dla dróg obci onych ruchem KR1 KR2 ponadto kruszywo naturalne drobne 0 2 z przeznaczeniem na wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1 6 warstwy cieralne z mieszanki SMA i BBTM dla KR1 6 warstwy wi ce i cieralne z asfaltu lanego i asfaltu porowatego dla KR1 6 stabilizacja mechaniczna z

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2352 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Mączki :: Nordkalk
  produkcji mieszanek mineralno asfaltowych wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni o kategorii ruchu od KR1 do KR6 S stosowane jako wype niacze do produkcji masy mineralno asfaltowej na warstwy podbudowy wi c oraz cieraln Wype niacze pe ni w masie szereg funkcji wype niaj wolne przestrzenie mi dzy kruszywami usztywniaj mieszank mineralno asfaltow poprawiaj adhezj asfaltu Wysokiej jako ci wype niacze wapienne Nordkalk s wytwarzane w zak adach Wolica S awno Miedzianka

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2353 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kruszywa :: Nordkalk
  produktów Karty charakterystyki Kruszywa Nordkalk BETONAR Kruszywa Nordkalk Betonar frakcje 2 8 oraz 8 16 wykorzystywane s do produkcji wysokiej jako ci betonu galanterii betonowej elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej Kluczowe znaczenie dla odbiorców tego produktu ma jego jednorodny sk ad chemiczny powoduj cy powstawanie dodatkowego wi zania hydratacyjnego pomi dzy zaczynem cementowym a kruszywem poprawia to parametry wytrzyma o ciowe betonu i wp ywa na oszcz dno cementu Kruszywa Nordkalk Betonar to kruszywa naturalne p ukane wytwarzane na bazie amanego kamienia wapiennego ze z o a Ostrówka w Miedziance Materia jest zaliczany do grupy dewo skich osadowych ska w glanowych powsta ych ponad 400 milionów lat temu Surowiec ten charakteryzuje si bardzo dobrymi parametrami fizycznymi o czym wiadczy jego wytrzyma o na ciskanie która wynosi 80 140 MPa Wysoka jako materia u skalnego znajduje bezpo rednie odzwierciedlenie w jako ci kruszyw produkowanych na jego bazie Na podstawie wst pnych bada typu i wdro onego systemu ZKP kruszywa Nordkalk Betonar 2 8P i 8 16 P produkowane w zak adzie w Miedziance zosta y oznakowane znakiem CE zgodnie z norm PN EN 12620 Kruszywa do betonu w systemie zgodno ci 2 dla kruszyw wymagaj cych wysokiego poziomu bezpiecze stwa Drogownictwo

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2359 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Mączki :: Nordkalk
  zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki M czki Nordkalk BUDOWLANA M czka wapienna to najcz ciej stosowany materia budowlany na wiecie Wynika to z dobrych fizycznych i chemicznych w a ciwo ci kamienia wapiennego Wapie to ska a dlatego nie rozk ada si nie kurczy i nie zwi ksza swojej obj to ci Ze wzgl du na ró norodno frakcji oraz odpowiedni bia o kamienia m czki Nordkalk Budowlana znajduj wielorakie zastosowanie w segmencie budownictwa m in jako wype niacz w produkcji zapraw i klejów budowlanych do wytwarzania g adzi szpachlowych spoiw fugowych a tak e pap Produkowana w Zak adzie Szczecin m czka dolomitowa Nordol ze wzgl du na wysoki stopie bia o ci u ywana jest do produkcji bia ych g adzi szpachlowych Drogownictwo Kruszywa Ma czki Budownictwo Kruszywa Ma czki Hutnictwo Inne ga zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Jacek Kargol Regionalny Kierownik

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2358 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hutnictwo :: Nordkalk
  u ywany w procesie konwertorowym Stosowanie kamienia wapiennego Nordkalk o wysokiej czysto ci niskiej zawarto ci krzemionki i optymalnej twardo ci przynosi wymierne korzy ci procesowe Produkty dla Hutnictwa w korporacji Nordkalk W procesie przetwarzania rud elaza w stal zastosowanie znajduje wiele ró nych produktów wapienniczych Nordkalk Do wyprodukowania jednej tony stali potrzeba ponad 50 kg wapna niegaszonego Wapno tworzy tomasyn oczyszczaj c rudy elaza z których w wyniku skomplikowanego a cucha procesów powstaje ko cowy produkt stalowy Grudki rud elaza s trwa e i jednorodne dzi ki czemu ich transport oraz za adunek do wielkich pieców jest atwy Kamie wapienny i wapno wykorzystwane s w a nie do produkcji tych grudek Alternatywnym surowcem do wielkiego pieca s spieki rud elaza Kamie wapienny i wapno dodane do spieków wchodz w rekacje z zanieczyszczeniami i utrzymuj w równowadze sk ad u la w procesie produckji rud elaza Grudki i spieki s adowane do wielkieho pieca razem z kamieniem wapiennym i koksem Wszytskie te surowce topi si tworz c rudy z elaza i u el Odpowiednie surowce takie jak dobrej jako ci produkty wapiennicze s nieb dne do zapewnienia po adanej wydajno ci wielkiego pieca oraz wyskiej jako ci rud elaza Nadmiar siarki i fosforu jest usuwany z surówki dzi ki zastosowaniu specjalnych produktów wapienniczych Mowa tu o wysokiej jako ci wapnie niegaszonym z dodatkiem zmielonego kamienia wapiennego W procesach wytapiania stali przetworzony metal i lub surówka topnik i grudki wapna s stapiane w piecu Jako g ówny no nik metalu proces LD wykorzystuje surówk natomiast elektryczny piec ukowy przetworzony metal W trakcie procesów topnienia wapie wytwarza u el który z kolei wi e zanieczyszczenia ze stali Piec kadziowy LF wykorzystywany jest przede wszystkim do dostosowania analizy i temperatury stali przed samym odlewaniem Produkty wapiennicze topi si i tworz oczyszczaj cy u

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2343 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Inne gałęzie przemysłu :: Nordkalk
  RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT nordkalk rakentaminen Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska Produkty Drogownictwo Kruszywa Ma czki Budownictwo Kruszywa Ma czki Hutnictwo Inne ga zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Cukrownictwo

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2346 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Cukrownictwo :: Nordkalk
  produktów Karty charakterystyki Cukrownictwo Wysokiej jako ci kamie z Miedzianki u ywany jest w cukrownictwie w procesie produkcji cukru do pozyskania CO 2 niezb dnego w dalszym etapie produkcji oraz wytworzenia mleczka wapiennego które s u y do oczyszczania p ynnego cukru Mleczko powstaje poprzez uwodnienie hydratacj wypalonego kamienia wapiennego a jego dodatek powoduje alkalizacj roztworu cukrowego i wytr cenie zb dnych koloidów Oczyszczony sok poddawany jest saturacji CO 2

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2367 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Szklarstwo :: Nordkalk
  pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Szklarstwo M czki wapienne wysokiej jako ci pochodz ce z zaka du Nordkalk w Wolicy s sk adnikiem zestawu surowcowego do produkcji szk a M czki Nordkalk Crystal cechuj ce si nisk zawarto ci elaza i innych metali s stosowane do wytwarzania szk a opakowaniowego p askiego gospodarczego w ókna szklanego i we ny szklanej Drogownictwo Kruszywa Ma czki

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2368 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •