archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zagospodarowanie po zakończeniu wydobycia :: Nordkalk
  emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Ochrona rodowiska Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi wszystkie kopalnie Nordkalk maj przygotowane plany zagospodarowania po zako czeniu wydobycia Okre lone s w nich zasady post powania w zakresie rekultywacji wyrobiska oraz ha d odtworzenia bioró norodno ci oraz koszty niezb dne do przeprowadzenia tego procesu rodki na ten cel gromadzone s na specjalnym koncie bankowym zgodnie z obowi zuj cym prawem Dla nas jednak wymagania prawne to tylko podstawa Dlatego te realizuj c polityk korporacyjn w zale no ci od wielko ci dost pnych zasobów geologicznych zak ady s zobligowane do gromadzenia dodatkowych funduszy Bezpo rednio z dzia alno ci górnicz wi e si wytwarzanie odpadów wydobywczych Dla zak adów Nordkalk odpady wydobywcze s t cz ci wydobytego kamienia która ze wzgl du na sk ad i jako zawarto innych ska nie trafia do produkcji Wszystkie odpady wydobywcze wytwarzane przez nasze zak ady nie maj statusu odpadów niebezpiecznych W celu minimalizacji wp ywu dzia alno ci górniczej na krajobraz odpady wydobywcze w naszych zak

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2472 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Certyfikaty :: Nordkalk
  rolnictwie i ochronie rodowiska Firma Warto ci misja i wizja Informacja o Grupie Nordkalk Zarz d Nordkalk Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Certyfikaty Certyfikaty ISO

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1166 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Logistyka :: Nordkalk
  Drogowy this src upload pictures hi res vihr r1 c3 p6wd jpg Transport Kolejowy this src upload pictures hi res vihr r1 c5 jzeg jpg Kontakt this src upload pictures hi res vihr r1 c7 uthm jpg Firma Warto ci misja i wizja Informacja o Grupie Nordkalk Zarz d Nordkalk Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Logistyka Efektywna logistyka Nordkalk oferuje swoim klientom szeroki zakres us ug logistycznych Nasz system logistyczny jest skuteczny szybki i niezawodny Produkty Nordkalk transportowane s statkami samochodami oraz kolej Firma przewozi w asnym transportem oko o 60 wytwarzanych produktów Korzystamy z licznych portów a nasza sie terminali pokrywa ca y obszar Europy Pó nocnej na którym prowadzimy dzia alno Statek Kalkvik zosta zaprojektowany z my l o przewo eniu wapna palonego Dzi ki mo liwo ci zamkni tego za adunku i roz adunku praca mo e odbywa si niezale nie od warunków atmosferycznych Korzystamy tak e z us ug wielu firm

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1689 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Transport morski :: Nordkalk
  w rejonie Morza Ba tyckiego gdzie produkty wapiennicze przewo one s pomi dzy wieloma portami pa stw le cych nad Ba tykiem Niektóre transporty maj swój pocz tek np we Francji lub w Norwegii sk d produkty przewo one s do portów Morza Ba tyckiego Wi kszo z ca kowitej rocznej wielko ci ok 3 mln ton transportowana jest drog morsk z zak adu Nordkalk w Storugns na Gotlandii Port sta si centrum nawigacji na Morzu Ba tyckim To tutaj 2 mln ton kamienia wapiennego oraz wapna palonego rocznie adowane jest na blisko 450 statków przewo cych materia do ro nych krajów G ównymi odbiorcami s klienci reprezentuj cy przemys stalowy i papierniczy Z ba tyckich portów kamie wapienny transportowany jest m in do Niemiec gdzie znajduje zastosowanie w przemy le cukrowniczym i spo ywczym Du e ilo ci wapna palonego transportowane s z Norwegii na potrzeby przemys u papierniczego oraz budownictwa Nordkalk wykorzystuje statki o ró nych gabarytach Najmniejsze przewo ok 1 750 ton natomiast najwi ksze do 18 000 ton Zdolno za adunku i roz adunku si ga od kilkuset to kilku tysi cy ton na godzin Niektóre transporty Nordkalk wykorzystuj specjalnie zaprojektowane statki samowy adowcze wyposa one

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1816 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Transport kolejowy :: Nordkalk
  rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Logistyka Transport kolejowy Firma Nordkalk korzysta z transportu kolejowego w ramach operacji prowadzonych na terenie Szwecji i Polski Na yczenie klienta dzia logistyki Nordkalk organizuje transport kolejowy z zak adu do odbiorcy Je li chodzi o dost p do wagonów towarowych Nordkalk mo e wynaj klientom lub innym zainteresowanym stronom pewn liczb wagonów Wszystkie wagony towarowe poddawane s szczegó owym kontrolom i testom ci nieniowym oraz s serwisowane w autoryzowanych zak adach Nordkalk posiada w Szwecji ponad 80 w asnych kolejowych wagonów towarowych z czego 33 jest w eksploatacji Reszta wagonów nie jest obecnie wykorzystywana niektóre pe ni funkcj magazynów Roz adunek wagonów odbywa si pneumatycznie w przypadku materia ów o wielko ci cz stek do 15 mm Dysponujemy dwoma rodzajami wagonów wagonami dwuosiowymi o adowno ci 26 m 3 oraz wagonami czteroosiowymi o adowno ci 52 m 3 Nordkalk transportuje obecnie szerok gam produktów wapienniczych do ró nych miejsc przeznaczenia W Polsce w Miedziance zak ad Nordkalk posiada 3 bocznice kolejowe Ka dego roku przewozi

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1817 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Transport drogowy :: Nordkalk
  OWS Nordkalk Poland FIRMA Logistyka Transport drogowy Partnerzy przewozowi Nordkalk na drogach Odpowiedni dobór partnerów przewozowych Nordkalk gwarantuje zaspokajanie potrzeb ró nych krajów i rodzajów transportu poszczególnych produktów wapienniczych Wspó pracujemy z kilkoma przewo nikami którzy obs uguj naszych klientów w regionie ba tyckim Powy sze firmy przewozowe dysponuj pojazdami ró nego typu samochodami ci arowymi i cysternami we wszystkich mo liwych rozmiarach i modelach Pojazdy wyposa one w taki

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1818 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Ogólne warunki sprzedaży (OWS) :: Nordkalk
  warunki sprzeda y OWS Ogólne Warunki Sprzeda y Ogólne Warunki Sprzeda y OWS Nordkalk Sp z o o maj zastosowanie do wszystkich umów handlowych w których Nordkalk Sp z o o jest Sprzedawc nie dotyczy umów zawieranych z konsumentem Stosuje si je we wszelkich sprawach nieuregulowanych indywidualnie w umowie z Klientem W razie sprzeczno ci pomi dzy OWS a postanowieniami umowy wi ce s postanowienia umowne Zgodnie z art 384

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1969 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Drogownictwo :: Nordkalk
  RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT nordkalk rakentaminen Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska Produkty Drogownictwo Kruszywa Ma czki Budownictwo Kruszywa Ma czki Hutnictwo Inne ga zie przemys u Cukrownictwo Szklarstwo Przemys papierniczy i celulozowy Rolnictwo Wapno Standard Cal Fast Cal Solid Cal Magnesium CalMagMix Gotland Cal Kreda pastewna Energetyka Produkty na bazie kamienia wapiennego Karty produktów Karty charakterystyki Kruszywa

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2342 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •