archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rada Dyrektorów :: Nordkalk
  d Nordkalk Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Informacja o Grupie Nordkalk Rada Dyrektorów Rada Dyrektorów Przewodnicz cy Rady Dyrektorów Tomas von Rettig ur 1980 r

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1753 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Struktura własnościowa :: Nordkalk
  za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska Firma Warto ci misja i wizja Informacja o Grupie Nordkalk Zarz d Nordkalk Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=625 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Władze Spółki w Polsce :: Nordkalk
  ci misja i wizja Informacja o Grupie Nordkalk Zarz d Nordkalk Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA W adze Spó ki w Polsce W adze Spó

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=627 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Historia :: Nordkalk
  Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Historia Historia Nordkalk w Polsce 1997 rozpocz cie dzia alno ci w Polsce otwarcie biura handlowego w Gda sku 1998 otwarcie centrali Spó ki w Warszawie 1999 przej cie z o a Owadów Brzezinki k S awna oraz rozpocz cie modernizacji tutejszego Zak adu otwarcie nowoczesnej przemia owni w Szczecinie produkcja w oparciu o kamie z Gotlandii Szwecja 2000 przej cie z o a w Wolicy rozpocz cie modernizacji istniej cego Zak adu wraz z budow nowoczesnej przemia owni wykupienie wi kszo ciowego pakietu akcji prywatyzowanej Spó ki Skarbu Pa stwa Kieleckich Zak adów Przemys u Wapienniczego w Miedziance S A powstanie Nordkalk Miedzianka S A rozpocz cie modernizacji Zak adu przeniesienie centrali Spó ki do Krakowa 2001 uruchomienie przemia owni w Zak adzie Wolica 2004 wykup wszystkich akcji Nordkalk Miedzianka S A od Skarbu Pa stwa 2005 po czenie spó ek Nordkalk Sp z o o i Nordkalk Miedzianka S

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=592 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Ochrona Środowiska :: Nordkalk
  warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Ochrona rodowiska Ochrona rodowiska Nordkalk wydobywa kamie wapienny i przetwarza go na potrzeby przemys u rolnictwa a tak e ochrony rodowiska Nasze produkty zapobiegaj problemom ekologicznym jak i rozwi zuj je W ochronie rodowiska produkty Nordkalk stosowane s m in do regulacji pH w procesie oczyszczania wody neutralizacji przemys owych gazów spalinowych redukcji wycieku fosforu z pól do uj wody Wp yw dzia a Nordkalk na rodowisko jest stale monitorowany i oceniany zgodnie z polityk operacyjn która odnosi si do ca ej firmy Obowi zek dba o ci o rodowisko naturalne jest cz ci naszego planowania strategicznego a produkty oraz metody ich wytwarzania s opracowywane z my l o ograniczeniu do minimum wp ywu procesów wydobycia i produkcji na otoczenie Nordkalk zdefiniowa g ówne aspekty dotycz ce rodowiska cele w zakresie dzia a zwi zanych z ochron rodowiska sposoby osi gania tych zamierze oraz kontrol procesów ich wdra ania Celem nadrz dnym jest ci g e doskonalenie a wszelkie dzia ania zwi zane ze rodowiskiem podlegaj regularnym kontrolom audytowym Ich celem jest zagwarantowanie e strategia dotycz ca ochrony rodowiska jest przestrzegana oraz e wyznaczone zamierzenia na przyk ad te dotycz ce emisji s

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=595 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Polityka operacyjna :: Nordkalk
  kamiennego oraz niezb dn wiedz na ich temat Wytyczne dzia ania Zapewniamy wszystkim bezpieczne i dobre warunki pracy Bezwzgl dnie przestrzegamy wymogów prawa i obowi zuj cych przepisów Staramy si ograniczy do minimum wp yw jaki nasze dzia ania wywieraj na rodowisko naturalne Otwarto uczciwo skromno zaufanie i szacunek to warto ci którymi kierujemy si we wszystkich dzia aniach Dostarczamy odpowiedni towar jako i us ugi w uzgodnionym terminie Nieustanne doskonalenie Naszym celem jest ci g e ulepszanie produktów us ug i procesów bior c pod uwag zarówno aspekty ekonomiczne jak równie zu ycie energii i oddzia ywanie naszych operacji na rodowisko naturalne Prowadzimy aktywn komunikacj z naszymi klientami i pracownikami Poprawiamy wyniki dzia alno ci firmy poprzez eliminowanie wszelkich niedoskona o ci Cz ci naszego planowania strategicznego i rocznego s plany doskonalenia obejmuj ce takie zagadnienia jak poprawa warunków miejsca pracy jako aspekty zwi zane ze rodowiskiem naturalnym oraz oszcz dno energii w po czeniu z celami i konkretnymi dzia aniami firmy Projekty te musz uwzgl dnia nak ady inwestycyjne zwi zane z tymi zagadnieniami Ka da inwestycja rozwa ana przez Nordkalk wi e si z konieczno ci oszacowania wp ywu danej operacji na rodowisko pracy i rodowisko naturalne

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1831 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Ochrona zasobów wodnych :: Nordkalk
  Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Ochrona rodowiska Ochrona zasobów wodnych Ochrona zasobów wodnych Woda jest podstawowym zasobem naturalnym priorytetowym dla ycia ludzi oraz dla funkcjonowania fauny i flory Ochrona zasobów wodnych jest jednym z aspektów rodowiskowych które rozpatrujemy w kategoriach lokalnych Dzia ania maj ce na celu racjonalizacj jej zu ycia s kluczowym zadaniem dla wszystkich zak adów Nordkalk W ramach polityki korporacyjnej Nordkalk powsta Plan Gospodarowania Zasobami Wodnymi szczególnie wa ny dla zak adów prowadz cych odwodnienie wyrobiska Opisuje on wszystkie aspekty zwi zane ze rodowiskiem wodnym na które wp ywa dzia alno poszczególnego zak adu lub kopalni Elementem planu jest monitoring prowadzony w zakresie ilo ci i jako ci pobieranej wody w tym równie wody przeznaczonej do spo ycia a tak e wielko i jako zrzucanych cieków Plan zawiera tak e opis raportowania prowadzonego dla organów administracji Korzystanie z zasobów wodnych jak i zrzucanie cieków do rodowiska usankcjonowane jest stosowanymi pozwoleniami od organów administracji

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2470 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Monitoring emisji do potwietrza :: Nordkalk
  rodowiska Monitoring emisji do potwietrza Monitoring emisji do powietrza Dba o o czyste powietrze to kolejny obszar rodowiskowy na który Nordkalk zwraca szczególn uwag Wynika to nie tylko z coraz to wi kszych obostrze prawa europejskiego i krajowego ale równie z faktu wzrostu wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa Wszystkie linie technologiczne zak adów Nordkalk zaopatrzone s w odpylacze w których zainstalowane s wysokiej klasy urz dzenia o optymalnej skuteczno

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2471 (2016-04-28)
  Open archived version from archive