archive-de.com » DE » N » NORDKALK.DE

Total: 400

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dział Księgowości :: Nordkalk
  rodowiska Dzia Obs ugi Klienta Sprzeda Dyrektor Handlowy Drogownictwo Budownictwo Hutnictwo Rolnictwo Cukrownictwo Energetyka Szklarstwo Dyrektorzy Zak adów Dzia Marketingu Dzia Zakupów Dzia Ksi gowo ci Nordkalk na wiecie mapa i lokalizacje Kontakt do Dzia u Ksi gowo ci Tel 12 428 65 89 12 428 65 82 12 428 65 84 12 428 65 94 Fax 12 429 50 05 Dzia Obs ugi Klienta Sprzeda Dyrektor Handlowy Drogownictwo Budownictwo

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=2071 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Nordkalk na świecie (mapa i lokalizacje) :: Nordkalk
  På svenska STRONA STARTOWA FIRMA PRODUKTY OCHRONA RODOWISKA PRACA W NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT List of other countries Click map or link below Finland Sweden Norway Russia Estonia Lithuania Germany Poland Ukraine Nordkalk com Sitemap Zastrze enia prawne

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1102 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Lokalizacje :: Nordkalk
  Corporation Rada Dyrektorów Struktura w asno ciowa Lokalizacje W adze Spó ki w Polsce Historia Ochrona rodowiska Polityka operacyjna Ochrona zasobów wodnych Monitoring emisji do potwietrza Zagospodarowanie po zako czeniu wydobycia Certyfikaty Logistyka Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Kontakt Dzia logistyki Ogólne warunki sprzeda y OWS Nordkalk Poland FIRMA Lokalizacje Lokalizacje Miedzianka Zak ad Miedzianka w Miedziance 26 065 Piekoszów S awno Zak ad S awno Owadów Brzezinki 26

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=591 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Zastrzeżenia prawne :: Nordkalk
  przechowywanie na prywatnym komputerze lub drukowanie fragmentów zawarto ci niniejszej witryny na w asne potrzeby Korzystanie z komunikatów prasowych oraz innych informacji sklasyfikowanych jako publiczne jest dozwolone pod warunkiem podania ród a wspomnianej informacji 2 Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialno ci Zawarto niniejszej witryny jest udost pniana w stanie w jakim jest i formie w jakiej jest dost pna Precyzyjno rzetelno oraz zawarto niniejszej witryny nie s obj te adn gwarancj zarówno wyra n jak i dorozumian Firma Nordkalk nie mo e zagwarantowa e witryna czy te serwery na których jest ona dost pna s wolne od b dów wirusów i innych szkodliwych komponentów Nordkalk Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obr bie witryny oraz odmowy dost pu wed ug swojego uznania 3 Informacje o prawach autorskich Zawarto niniejszej witryny obj ta jest prawami autorskimi Copyright Nordkalk Corporation Wszelkie prawa zastrze one 4 Znaki handlowe Witryna zawiera loga nazwy produktów marki oraz inne symbole które s bezpo rednio lub po rednio zastrze onymi znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Nordkalk Corporation Witryna mo e tak e zawiera znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe b d ce w asno ci stron trzecich Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione 5 Dostarczanie materia ów Osoba przesy aj ca materia y na nasze serwery poczt elektroniczn lub w jakikolwiek inny sposób gwarantuje e a Nordkalk Corporation mo e opublikowa te informacje b materia y nie s poufne nadaj si do publikacji oraz e zgodnie z wiedz osoby przesy aj cej je nie zawieraj one adnych wirusów czy te innych szkodliwych komponentów c zapewni Nordkalk rekompensat obron oraz ochron przed szkodliwymi skutkami w przypadku gdy strona trzecia podejmie dzia ania w zwi zku z tym materia em oraz e d osoba przesy aj ca materia y nie podejmie dzia a przeciwko Nordkalk

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1216 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Oświadczenie o Ochronie Prywatności :: Nordkalk
  w jaki sposób wykorzystywana jest dana strona W oparciu o te informacje oraz dane statystyczne Nordkalk mo e poprawia witryn pod k tem jako ci oferowanych us ug Je li nie yczysz sobie otrzymywa cookies lub chcesz by poinformowany a gdzie s zainstalowane mo esz dostosowa ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej je li posiada ona tak funkcj Przetwarzanie danych osobowych Witryna zawiera formularze za pomoc których mo esz dostarczy Nordkalk swoje dane osobowe takie jak imi nazwisko oraz adres poczty internetowej Prosimy o te dane w celu odpowiedzi na Wasze pytania i pro by oraz by rozwija kontakty z naszymi klientami a tym samym udoskonala oferowane przez nas us ugi B dziemy przechowywa Twoje dane osobowe prze jaki czas Mog by one tak e w przysz o ci wykorzystane do przesy ania materia ów zwi zanych z firm Nordkalk Ka da taka wiadomo przes ana poczt elektroniczn b dzie zawiera opcj rezygnacji z otrzymywania podobnych wiadomo ci od Nordkalk Dostarczaj c Nordkalk dane za po rednictwem tej witryny wyra asz zgod na zbieranie wykorzystywanie danych osobowych w sposób opisany w tym o wiadczeniu W ka dej chwili mo na wycofa takie pozwolenie oraz zwróci si do Nordkalk z pro b o

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=1217 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Rezultaty szukania:undefined :: Nordkalk
  NORDKALK AKTUALNO CI I PUBLIKACJE KONTAKT Nordkalk Kamie wapienny podstaw rozwi za w przemy le rolnictwie i ochronie rodowiska Please enter a search term Please enter a search term Please enter a search term Please enter a search term Please

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=765 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Nordkalk applies for judicial review of the Natura 2000 decision on Gotland :: Nordkalk
  decision completely changes the prerequisites of the 10 year long permit process relating to Nordkalk s planned quarry operations in Bunge Nordkalk has also requested the Land and Environment Court of Appeal to suspend the Bunge permit proceedings until the ruling by the Supreme Administrative Court Nordkalk considers the government s decision as far as Nordkalk s property is concerned to contradict with the right to a fair trial according to the Constitution of Sweden as well as to the European Convention on Human Rights and the European Union s Charter of Fundamental Rights and must thus be reversed In preparation of the decision the government has not taken into consideration individual interests or public interests other than that of environmental conservation Since the proposal is not a result of a requirement by EU law in accordance with the Habitats Directive but is based on voluntary initiative the government has had no valid reason to refrain from considering differing interests according to the principle of proportionality Furthermore the government has been bound by but has neglected the legally binding ruling that gave priority to limestone extraction over environmental conservation in the Bunge area The decision also implies unlawful political involvement as it intervenes in an on going permit process in favor of the state bodies which are parties of the process the Swedish Environmental Protection Agency and the County Administrative Board of Gotland In June 2014 the Land and Environment Court granted a permit for the Bunge quarry including conditions which are now to be examined in the Land and Environment Court of Appeal The government s decision to designate new Natura 2000 areas includes 832 hectares of land owned by Nordkalk covering the whole Bunge quarry area and the transport corridor area between Nordkalk s existing operations and Bunge

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=658&newsID=1845&news_offset=0 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Failure of Struts Caused the Silo Accident at NorFraKalk in Norway :: Nordkalk
  to Rio with Satu Mäkelä Nummela 3 3 2016 Trap shooting on the sunny Canary Islands On the Way to Rio with Satu Mäkelä Nummela 18 1 2016 On the Way to Rio with Satu Mäkelä Nummela 17 12 2015 Next 5 News and publications Latest news Press releases Appointment News Publications Annual Reports Environmental Reports Order publications Calendar Failure of Struts Caused the Silo Accident at NorFraKalk in Norway 10 9 2014 Cause of the silo accident at NorFraKalk on Sunday was failure of struts supporting a cone inside the silo It gave way causing lime to fall down This created a vacuum in the upper part of the silo and it crushed up A support collar around the silo prevented further crushing The damaged silo is stable and there is no longer danger of further collapse The silo has been sealed off and covered in order to keep water away The other two silos next to the damaged one will be strengthened before they will be used again This work will start in the end of the week It is currently estimated that lime supply to customers can be ensured with some special arrangements until the silos are

  Original URL path: http://www.nordkalk.de/default.asp?viewID=658&newsID=1637 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •